Tutkimus

KUVAKO-hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa tutkimuksellinen selvitys siitä, miten kuvia on mahdollista hyödyntää vastaanottokeskusten vuorovaikutustilanteissa. Hankkeen päätutkijana toimii FT Elina Tapio. Tutkimus perustuu etnografiseen tutkimusotteeseen. Vuorovaikutustilanteita tarkastellaan multimodaalisesta näkökulmasta, jossa pyritään kokonaisvaltaiseen näkemykseen vuorovaikutuksen kielellisistä ja ei-kielellisistä resursseista.

Hankkeen ensimmäisen vuoden (2017) aikana tutkija kartoitti vastaanottokeskuksissa olemassa olevia ja vakiintuneita vuorovaikutuskäytänteitä. Tutkimusaineistoa kerättiin neljästä vastaanottokeskuksesta havainnoimalla vastaanottokeskusten toimintaympäristöjä ja erilaisia vuorovaikutustilanteita, sekä haastattelemalla vastaanottokeskusten työntekijöitä. Samalla selvitettiin, millaisia kuvakommunikaatioon kohdistuvat tarpeet ovat.

Kartoitusvaiheen jälkeen tutkimuksen tavoitteena on tukea hankkeessa luotujen kuvakommunikaatiomenetelmien kehittämistä. Käytännössä tämä tapahtuu analysoimalla yksityiskohtaisesti tilanteita, joissa kuvakommunikaatiomenetelmiä käytetään.

Hankkeessa tuotetusta tutkimustiedosta kirjoitetaan kansainväliseen vertaisarvioituun lehteen tarkoitettu julkaisu. Hankkeesta tuotetaan tutkimuksellista tietoa myös Humakin opiskelijoiden tekemissä opinnäytetöissä.

 

Blogit